Bangkok Today SAVE LIVES ใช้สติ ลดเสี่ยง หยุดสูญเสีย                                                       TH | EN
 
 

   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน
โครงการและงบประมาณ ดำเนินการป้องกัน
และลดอุบัตเหตุทางถนน อำนวยการประสานการปฏิบัติ
เร่งรัด ติดตามและประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีศูนย์ข้อมุล และสถิติ
อุบัติเหตุทางถนน จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยทางถนน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ .......
  ข่าวประชาสัมพันธ์       กิจกรรมประชาสัมพันธ์      CCTV 13 ศูนย์...[11-02-2562]  

--จัดซื้อจัดจ้าง สจส.--


การจัดซื้อจัดจ้างสำนักการจราจรและขนส่ง

การจัดซื้อจัดจัาง (เฉพาะวิธีการในการคัดเลือก
เอกชน เพื่อให้สิทธิกระทำกิจการที่ใช้ทรัพย์สิน
ของกรุงเทพมหานคร)


ผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อเรือ ในโครงการประกวด
ตั้งชื่อเรือไฟฟ้าจำนวน 7 ลำ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี


--ประกาศ สจส.--

ขายทอดตลาดพัสดุ....[21-05-2564]

ข่าวการรับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อ ...[31-05-2564]

ประกาศคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่น..[23-04-2564]

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประกาศรายชื่อและผลงาน....[29-04-2564]

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ


      แบบสอบถาม
     
 


9 เมษายน 2564
กทม.
จัดกิจกรรมรณรงค์
“สงกรานต์สุขใจ
ขับขี่ปลอดภัย
ห่างไกลโควิด-19”
9 เมษายน 2564
SAVE LIVES
ใช้สติ ลดเสี่ยง
หยุดสูญเสีย”
จุดบริการประชาชน
ทั่วกรุงเทพฯ
 
8 เมษายน 2564
ร่วมกันแสดงพลัง
SAVE LIVES
ใช้สติ ลดเสี่ยง
หยุดสูญเสีย
ลดอุบัติเหตุ
สงกรานต์ ปี 2564
  7 เมษายน 2564
“SAVE LIVES
ใช้สติ ลดเสี่ยง
หยุดสูญเสีย”
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
กิจกรรมทั้งหมด    
 
 
   ร้องเรียน
    ร้องเรียน 1555
   ขั้นตอนขอรับบริการ
   ขอภาพกล้อง CCTV
   ข้อมูลจราจร
   ปริมาณการจราจร
   อัตราความเร็วการเดินทาง
   รายงานสถิติรายปี
   รายการข้อมูลสถิติด้านการจราจรและขนส่ง
      
     หลักเกณฑ์ต่างๆ        สื่อสิ่งพิมพ์  
   
หลักเกณฑ์การพิจารณาจุดก่อสร้าง
สะพานคนเดินข้ามถนนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
...[02-04-64]

หลักเกณฑ์การก่อสร้างคันชะลอ
ความเร็ว
...[11-12-62]

แบบมาตรฐานป้ายชื่อซอย ถนน
คู คลอง สะพานข้ามคลอง
แผ่นสะท้อนภาพ รั้วเหล็กบนทางเท้า
และ Guard Rail
(สำหรับสำนักงานเขต)

...[27-01-2557]     คู่มือความปลอดภัย
   ทางถนน สำหรับ
   ประชาชน
  วารสาร สจส.
  ทางสะดวก
   โครงการของหน่วยงาน
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พร้อมสำรวจความพึงพอใจของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ส่วนต่อขยายสายสีลมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท
....[25-01-64]

BMA Traffic ตรวจสอบสภาพการจราจรแบบ Real time

โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีเทา

โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร

โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.)

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครด้วยการ
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็น พื้นที่ (BATCP)
....[09-12-2562]
  แผ่นพับ
  ฉุกใจไม่ฉุกเฉิน
  เพลิดเพลินปีใหม่
 
การส่งเสริมความโปร่งใส  โปสเตอร์รณรงค์
วินัยจราจร
 

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมิน และการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


 
   คู่มือแนะนำ
   การเดินทาง
   ระบบขนส่ง
   สาธารณะ
สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด
 
 คลังความรู้
      Link หน่วยงานภายนอก

email : bmatraffic@gmail.com   
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400